กองวิชาการและแผนงาน

/กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน 2020-09-10T12:49:22+07:00

บุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายเเผนงานเเละงบประมาณ

นางสาวสายสุนีย์   ปิลานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

บทบาทและหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย