กองวิชาการและแผนงาน

/กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน 2020-11-05T21:34:13+07:00

บุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

จ่าเอกกวี จันดี
ผู้อำนวยการกองวิชาการเเละเเผนงาน

นางสาวสายสุนีย์   ปิลานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

บทบาทและหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย