กองวิชาการและแผนงาน

/กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน 2019-03-01T21:08:05+07:00

บุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

นางนภัทร   ศรีโสภา
หัวหน้าฝ่ายเเผนงานเเละงบประมาณ

นางสาวสายสุนีย์   ปิลานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

บทบาทและหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย