จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง