จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง