จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น