จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น