ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2019-05-28T14:57:58+07:00

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วงงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด