Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2566

//กุมภาพันธ์
20 02, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา นักเรียน และผู้ด้อยโอกาส (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566)

By | 2023-03-01T11:13:28+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศหลักเกณฑ์ เทศบาลตำบลโพทะเล เเบบคำขอรับทุนการศึกษา

10 02, 2566

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-10T06:36:14+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 02, 2566

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-10T06:36:14+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 02, 2566

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-10T06:36:13+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 02, 2566

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-10T06:36:13+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 02, 2566

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-10T06:36:13+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:02+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:01+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๖๔-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:01+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๖๔-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง