ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

//ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2 02, 2566

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:01+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๖๔-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:01+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๖๔-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:01+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:01+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:00+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:00+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างเหมาทำไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:00+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาทำไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 01, 2566

จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-10T21:36:49+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 01, 2566

เหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

By | 2023-01-10T21:36:49+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

เหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

10 01, 2566

จ้างเหมาจัดทำไวนิล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-10T21:36:48+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดทำไวนิล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง