Contact Page 2017-07-19T09:54:14+07:00

สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลโพทะเล

เทศบาลตำบลโพทะเล

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ 0.754 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 62 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอโพทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร

ส่งข้อความถึงเทศบาลตำบลโพทะเล