กองช่าง

/กองช่าง
กองช่าง 2022-05-01T21:07:12+07:00

บุคลากร กองช่าง

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ว่าง)
นายช่างโยธา

บทบาทและหน้าที่

กองช่าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย