กองช่าง

/กองช่าง
กองช่าง 2020-09-10T12:51:56+07:00

บุคลากร กองช่าง

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บทบาทและหน้าที่

กองช่าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย