ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
1 10, 2566

เทศบาลตำบลโพทะเล ปรัะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

By | 2023-10-24T11:55:55+07:00 ตุลาคม 1st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

28 08, 2566

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าวในเขตเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาไม่สะดวก

By | 2023-08-30T09:58:24+07:00 สิงหาคม 28th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

28 08, 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-08-30T09:54:13+07:00 สิงหาคม 28th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 08, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-08-25T09:43:13+07:00 สิงหาคม 21st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

21 07, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโพทะเล พ.ศ. 2566

By | 2023-08-28T16:56:40+07:00 กรกฎาคม 21st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 04, 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By | 2023-04-27T18:55:06+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น_    3.ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 4.ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 5.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 6.ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ 7.ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น_ 8.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ_