ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
25 04, 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By | 2023-04-27T18:55:06+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น_    3.ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 4.ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 5.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 6.ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ 7.ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น_ 8.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ_

15 04, 2566

โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2023-04-27T16:46:38+07:00 เมษายน 15th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 04, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลาเเละสถานที่ฉีดวัคซีน โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2566

By | 2023-04-26T13:54:56+07:00 เมษายน 7th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments