ทำเนียบผู้บริหาร

/ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร 2019-03-01T18:55:27+07:00

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเล

นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง
นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่างนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
นายชาญยุทธ เนียมเปรม
นายชาญยุทธ เนียมเปรมรองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
นายมานพ อินทร์ต่าย
นายมานพ อินทร์ต่ายรองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
นายปรินทร รอดอินทร์
นายปรินทร รอดอินทร์เลขานุการนายกเทศมนตรี