home-30-4-61 2020-11-24T10:52:04+07:00

คู่มือประชาชน

เทศบาลตำบลโพทะเล

คู่มือการติดต่อส่วนราชการ

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโพทะเล

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

เราพร้อมรับฟังทุกปัญหาของท่าน

สายด่วนถึงเทศบาล

Tel : 056-667326

เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน

คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อโทรด่วน!!!

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อประชาชน

สำหรับประชาชน

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ

พฤศจิกายน 13th, 2563|0 Comments

  https://www.nacc.go.th/naccbpam/categorydetail/2019112412564040/20201028084708?

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนคนไทยโหลดเเอป หมอชนะ

มกราคม 7th, 2564|0 Comments

covid-19

มกราคม 7th, 2564|0 Comments

เเผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ธันวาคม 25th, 2563|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

กันยายน 18th, 2562|0 Comments

  https://drive.google.com/file/d/1q-CBQXCqt8pde_d4klV2GK8Eq-308DsJ/view?usp=sharing

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

ธันวาคม 7th, 2561|0 Comments

https://drive.google.com/open?id=1mYJknpj6UsniEjFc5mQWivYoSi0rT6pW

รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2557

กันยายน 12th, 2558|0 Comments

ข่าวกองคลัง

ดูเพิ่มเติม

701, 2564

ชวนคนไทยโหลดเเอป หมอชนะ

มกราคม 7th, 2564|0 Comments

701, 2564

covid-19

มกราคม 7th, 2564|0 Comments

ดูเพิ่มเติม

ประกาศการจัดเก็บภาษี

จำนวนประชากรครัวเรือน เขตเทศบาลตำบลโพทะเล

0
จำนวนครัวเรือน
0
ประชากรชาย
0
ประชากรหญิง
0
จำนวนประชากรทั้งหมด

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล แบ่งการบริหารออกเป็นกองต่าง ๆ จำนวน 7 กอง 1 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ