ITA

/ITA
ITA 2020-02-22T17:00:24+07:00
01 โครงสร้าง 2020-02-24T08:48:29+07:00

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลโพทะเล

อำนาจหน้าที่

ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ข. เทศบาลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

02 ข้อมูลผู้บริหาร 2020-02-24T08:50:57+07:00
03 อำนาจหน้าที่ 2020-02-24T08:52:27+07:00

อำนาจหน้าที่

ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ข. เทศบาลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

04 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2020-02-24T08:53:55+07:00
05 ข้อมูลการติดต่อ 2020-02-24T08:55:46+07:00
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2020-02-24T09:11:03+07:00
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-02-24T09:12:13+07:00
08 Q&A 2020-02-24T09:13:37+07:00
09 Social Network 2020-02-24T09:14:15+07:00
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2020-02-24T09:15:06+07:00
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2020-02-24T09:16:03+07:00
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2020-02-24T09:16:53+07:00
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2020-05-19T13:34:01+07:00
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2020-06-09T16:12:47+07:00
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2020-06-09T15:59:50+07:00
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2020-06-09T15:58:49+07:00
017 E-Service 2020-02-24T14:25:51+07:00
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2020-07-08T15:21:15+07:00
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2020-07-03T10:34:41+07:00

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562

http://www.phothale.go.th/home/2020/01/07/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-5/

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563

http://www.phothale.go.th/home/2020/04/01/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-6/

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563

http://www.phothale.go.th/home/2020/07/01/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-7/

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2020-07-02T14:51:17+07:00

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561

http://www.phothale.go.th/home/2019/01/09/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99/

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562

http://www.phothale.go.th/home/2019/04/22/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-2/

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562

http://www.phothale.go.th/home/2019/07/02/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-3/

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562

http://www.phothale.go.th/home/2019/10/02/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-4/

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2020-02-24T10:47:17+07:00
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2020-02-24T09:27:21+07:00
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2020-02-24T09:29:16+07:00
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2020-02-24T10:39:54+07:00
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-09T14:59:38+07:00
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-09T14:58:52+07:00
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2020-06-09T15:08:57+07:00
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2020-06-09T15:38:54+07:00
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2020-02-24T14:22:36+07:00

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 056-681117

– ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพทะเล

– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบล  http://www.phothale.go.th/home/contact/โพทะเล

https://www.facebook.com/PhothaleMunicipalDistrict

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพทะเล

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูล

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2020-06-09T16:17:07+07:00
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2020-02-23T13:42:46+07:00

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2020-02-24T11:01:45+07:00
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2020-06-10T13:29:16+07:00
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2020-04-27T14:58:39+07:00

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2020-07-13T14:19:11+07:00
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2020-07-03T11:16:41+07:00
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2020-07-03T11:14:45+07:00
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2020-07-13T14:19:11+07:00
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2020-02-26T11:40:00+07:00
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2020-06-16T10:39:02+07:00
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2020-06-16T10:45:43+07:00
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2020-07-14T15:01:06+07:00
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2020-08-17T14:36:33+07:00