ITA

/ITA
ITA 2020-02-22T17:00:24+07:00
01 โครงสร้าง 2021-04-22T15:54:39+07:00

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลโพทะเล

02 ข้อมูลผู้บริหาร 2021-06-20T21:53:25+07:00
03 อำนาจหน้าที่ 2021-03-18T16:30:40+07:00

อำนาจหน้าที่

ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ข. เทศบาลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

04 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2021-04-16T15:32:03+07:00
05 ข้อมูลการติดต่อ 2021-04-30T13:02:59+07:00
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2021-06-21T21:10:18+07:00
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-02-24T09:12:13+07:00
08 Q&A 2021-04-20T10:17:08+07:00
09 Social Network 2021-04-05T10:03:11+07:00

010 แผนดำเนินงานประจำปี 2021-04-30T09:04:11+07:00
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2021-04-30T14:01:26+07:00
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2021-04-30T08:54:41+07:00
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2020-05-19T13:34:01+07:00
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2021-04-05T10:10:52+07:00

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2021-04-30T08:53:19+07:00
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2021-04-09T15:08:35+07:00
017 E-Service 2021-05-13T10:10:53+07:00
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2021-05-13T18:17:47+07:00

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2021-04-30T11:22:28+07:00
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2021-04-05T11:08:28+07:00

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2021-03-22T11:09:36+07:00
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2020-02-24T09:27:21+07:00
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2021-05-13T16:39:07+07:00
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2020-02-24T10:39:54+07:00
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2021-04-30T09:23:59+07:00
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2021-04-30T09:51:38+07:00
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2021-05-13T18:41:22+07:00
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2021-04-30T09:33:56+07:00
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2021-04-05T12:06:16+07:00

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 056-681117

– ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพทะเล

– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบล  http://www.phothale.go.th/home/contact/โพทะเล

https://www.facebook.com/PhothaleMunicipalDistrict  

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพทะเล

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูล

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2021-04-05T13:58:25+07:00
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2021-04-20T10:08:21+07:00

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2021-03-22T09:26:37+07:00
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2021-05-11T11:14:39+07:00

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโพทะเล โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองวิชาการเเละเเผนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปี  2564 

เทศบาลตำบลโพทะเล โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองวิชาการเเละเเผนงาน

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำเเผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการเเละเเนวทางการพัฒนาของเเต่ละชุมชน โดยเเผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวเเทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำเเเผนชุมชน

ลงพื้นที่ประชุมการจัดทำเเผนชุมชนเเล้วเสร็จ

  • ชุมชนคลองปากรังเก้าพัฒนา
  • ชุมชน 59 พัฒนา
  • ชุมชนริมน้ำยม
  • ชุมชนพัฒนามุกดาอุทิศ
  • ชุมชนโพทะเลร่วมใจ 38

ลงพื้นที่ประชุมประชาคม จนครบทั้ง 5 ชุมชน

ประชุมผู้ประกอบการการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลตำบลโพทะเล

คำสั่งเทศบาล ตำบลโพทะเล เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

รายงานการประชุมคณะทำงานเเละผู้ประกอบการการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลตำบลโพทะเล

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2021-04-05T14:07:55+07:00
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2021-04-19T10:25:45+07:00
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2021-04-29T14:02:19+07:00
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2021-04-29T13:56:15+07:00
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2021-04-29T14:10:38+07:00
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2021-04-23T14:32:55+07:00
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2021-04-05T15:21:28+07:00
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2021-04-05T15:42:28+07:00
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2021-05-11T10:25:41+07:00
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2021-04-22T15:34:42+07:00