คู่มือประชาชน

/คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน 2020-02-22T16:46:38+07:00
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 2017-07-19T13:35:18+07:00

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

043 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2017-07-19T13:34:17+07:00

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

042 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 2017-07-19T13:32:56+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

041 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 2017-07-19T13:32:12+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

040 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 2017-07-19T13:31:18+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

039การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 2017-07-19T13:30:23+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

038 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 2017-07-19T13:06:43+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

037 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2017-07-19T13:05:04+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

036 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2017-07-19T13:03:50+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

035 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 2017-07-19T13:02:51+07:00

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

034 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 2017-07-19T13:02:05+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

033 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 2017-07-19T13:01:14+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

032 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2017-07-19T12:59:38+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

031 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2017-07-19T12:58:53+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

030 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2017-07-19T12:57:17+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

029 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 2017-07-19T12:54:42+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

028 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การแจ้งถมดิน 2017-07-19T12:53:50+07:00

การแจ้งถมดิน

027 การแจ้งถมดิน

การแจ้งขุดดิน 2017-07-19T12:53:08+07:00

การแจ้งขุดดิน

026 การแจ้งขุดดิน

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 2017-07-19T12:52:20+07:00

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

025 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2017-07-19T12:50:30+07:00

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

024 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 2017-07-19T12:49:30+07:00

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

023 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 2017-07-19T12:48:11+07:00

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

022 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 2017-07-19T12:46:54+07:00

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

021 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

การรับแจ้งการย้ายออก 2017-07-19T12:46:00+07:00

การรับแจ้งการย้ายออก

020 การรับแจ้งการย้ายออก

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 2017-07-19T12:44:43+07:00

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

019 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 2017-07-19T12:43:53+07:00

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

018 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

การรับแจ้งการย้ายเข้า 2017-07-19T12:41:58+07:00

การรับแจ้งการย้ายเข้า

017 การรับแจ้งการย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 2017-07-19T12:41:15+07:00

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

016 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 2017-07-19T12:40:07+07:00

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

014 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 2017-07-19T12:35:26+07:00

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

013 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 2017-07-19T12:34:23+07:00

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

011.. 24.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 2017-07-19T12:33:05+07:00

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

009 21 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 2017-07-19T12:06:58+07:00

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

008 20 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

 

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 2017-07-19T12:05:02+07:00

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

007 19.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 2017-07-19T12:04:03+07:00

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

006 14 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

การขอเลขที่บ้าน 2017-07-19T12:02:26+07:00

การขอเลขที่บ้าน

005 13 การขอเลขที่บ้าน

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 2017-07-19T11:59:42+07:00

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

004 11 .การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2017-07-19T12:00:21+07:00

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

003 9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2017-07-19T11:58:10+07:00

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

002การจดทะเบียนพาณิชย์

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 2017-07-19T11:50:37+07:00

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

001 2.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์