สมาชิกสภาเทศบาล

/สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 2022-04-20T08:38:40+07:00

สภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายอภิมุข สุขศิริมัช

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞091-0281791

นายกษาปณ์ น้อยอินทร์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞084-6889792

นางอัจฉรา อาจสว่าง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞086-9391354

นายนพปฏล อิ่มนรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞081-2838105

นายวัชระ จั่นพุธ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞093-2854920

นายศรุต กัลยาณวัตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞080-0262627

นายอมร ต่อมยิ้ม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞089-7033676

นางปราณี จาดเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞093-1403756

นายเอกชัย กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞086-9334272

นายสาธิต มั่นเขตกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞094-6177232

นายจรัญ สุขเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞092-5983319

นายสมนึก สอนจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
📞093-1924883