สมาชิกสภาเทศบาล

/สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 2017-07-20T01:08:20+07:00

สภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายดำรงค์ ภู่เสม
นายดำรงค์ ภู่เสมประธานสภาเทศบาลตำบลโพทะเล
นายยี พลขันธ์
นายยี พลขันธ์รองประธานสภาเทศบาล
นายมนัส เมืองฤทธิ์
นายมนัส เมืองฤทธิ์สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวรุ่งนภาสมาชิกสภาเทศบาล
นายจรัญ สุขเกตุ
นายจรัญ สุขเกตุสมาชิกสภาเทศบาล
นายประวิง ใจบุญ
นายประวิง ใจบุญสมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรพล หมื่นประเสริฐ
นายสุรพล หมื่นประเสริฐสมาชิกสภาเทศบาล
นายสาธิต มั่นเขตกิจ
นายสาธิต มั่นเขตกิจสมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน นาคแกมแก้ว
นายสมาน นาคแกมแก้วสมาชิกสภาเทศบาล
นายกษาปณ์ น้อนอินทร์
นายกษาปณ์ น้อนอินทร์สมาชิกสภาเทศบาล
นายอานนท์ เสือขำ
นายอานนท์ เสือขำสมาชิกสภาเทศบาล
นายศรุต กัลยาณวัตร
นายศรุต กัลยาณวัตรสมาชิกสภาเทศบาล