สมาชิกสภาเทศบาล

/สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 2021-05-24T12:01:40+07:00

สภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายอภิมุข สุขศิริมัช

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายกษาปณ์ น้อยอินทร์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นางอัจฉรา อาจสว่าง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายนพปฏล อิ่มนรัญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายวัชระ จั่นพุธ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายศรุต กัลยาณวัตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายอมร ต่อมยิ้ม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นางปราณี จาดเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายเอกชัย กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายสาธิต มั่นเขตกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายจรัญ สุขเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

นายประวิง ใจบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล