กองคลัง

/กองคลัง
กองคลัง 2022-04-28T08:30:15+07:00

บุคลากร กองคลัง

นางสรัญา เฮงตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-5532157

(ว่าง)
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จำนงค์ โฉมงาม
พนักงานจ้าง
095-6960545

ภานิภัทร์ สง่างาม
จ้างเหมาบริการ
063-8809038

บทบาทและหน้าที่

กองคลัง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย