กองคลัง

/กองคลัง
กองคลัง 2019-03-01T20:47:57+07:00

บุคลากร กองคลัง

นางสรัญา เฮงตระกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพึงพิศ เอี่ยมเเก้ว
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ

นางนาตยา วงศ์หิรัญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จำนงค์ โฉมงาม
พนักงานจ้าง

ภานิภัทร์ สง่างาม
จ้างเหมาบริการ

บทบาทและหน้าที่

กองคลัง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย