กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
11 06, 2564

Big Cleaning Day เพื่อความปลอดภัยของเด็กเตรียมอนุบาลก่อนวัยเรียน

By | 2021-06-11T19:56:32+07:00 มิถุนายน 11th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เทศบาลตำบลโพทะเล โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ covid - 19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล พร้อมดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อความปลอดภัยของเด็กเตรียมอนุบาลก่อนวัยเรียนก่อนการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นี้ "ชาวโพทะเลปลอดภัย ห่างไกลโค -19" เราจะสู้ไปด้วยกัน

11 06, 2564

Big Cleaning Day และให้พ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19

By | 2021-06-11T19:54:27+07:00 มิถุนายน 11th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เทศบาลตำบลโพทะเล โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ covid - 19 ให้กับโรงเรียนวัดโพทะเล โดยนายสมยศ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเล ได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day และให้พ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19 ณ โรงเรียนวัดโพทะเล เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นี้ "ชาวโพทะเลปลอดภัย ห่างไกลโค -19" เราจะสู้ไปด้วยกัน

11 06, 2564

“ชาวโพทะเลปลอดภัย ห่างไกล covid-19”

By | 2021-06-11T19:52:27+07:00 มิถุนายน 11th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" โดยนางสุพัตรา ชัยรัตนศักดิ์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล โพทะเล "รัฐบำรุง" ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้น นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ covid - 19 ณโรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ "ชาวโพทะเลปลอดภัย ห่างไกล covid-19" เราจะสู้ไปด้วยกัน

10 06, 2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

By | 2021-06-10T20:25:41+07:00 มิถุนายน 10th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

10 06, 2564

ชาวโพทะเลต้องปลอดภัย ห่างไกลจากโควิค – 19 “

By | 2021-06-10T20:01:55+07:00 มิถุนายน 10th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ลงพื้นที่โรงพยาบาลโพทะเล ณ จุดบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน covid - 19 โดยได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนมัสการตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ร่วมกับ วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ " ปันธรรม ปันใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน" มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เช่นอาหารและน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลโพทะเล "ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย" "ชาวโพทะเลต้องปลอดภัย ห่างไกลจากโควิค - 19 " เราจะสู้ไปด้วยกัน

9 06, 2564

พัฒนาโพทะเลให้สะอาดตา รักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

By | 2021-06-10T20:32:58+07:00 มิถุนายน 9th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ออกดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณส่วนราชการต่างๆ ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "พัฒนาโพทะเลให้สะอาดตา รักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

7 06, 2564

วันแรกของการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ

By | 2021-06-07T22:15:46+07:00 มิถุนายน 7th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โพทะเล - วันนี้ 7 มิถุนายน 2564  โดยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 โดยมีนายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล และ นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับและติดตามอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทางเทศบาลตำบลโพทะเลได้พร้อมใจกันนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังไม่พบรายใดที่มีอาการผลข้างเคียง พร้อมกันนั้นได้ดำเนินการตามมาตรการ social distancing เว้นระยะห่างตามวิถีชีวิตใหม่แบบ new normal "ชาวโพทะเลปลอดภัย ห่างไกลโควิด - 19 " เราจะสู้ไปด้วยกัน

7 06, 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2021-06-07T22:13:20+07:00 มิถุนายน 7th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล(นายกเจมส์) ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

6 06, 2564

ลงพื้นที่ในการจัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อม ณ โรงพยาบาลโพทะเล

By | 2021-06-07T22:09:23+07:00 มิถุนายน 6th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชน ร่วมกับ โรงพยาบาลโพทะเล สาธารณสุขอำเภอโพทะเล และเทศบาลตำบลโพทะเล ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ลงพื้นที่ในการจัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อม ณ โรงพยาบาลโพทะเล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ " ชาวโพทะเลปลอดภัย ห่างไกลโควิด -19" เราจะสู้ไปด้วยกัน

5 06, 2564

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แบ่งปันน้ำใจ นำอาหารมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวโพทะเล

By | 2021-06-07T22:08:26+07:00 มิถุนายน 5th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ท่าน ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แบ่งปันน้ำใจ นำอาหารมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวโพทะเล เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ทางเทศบาลตำบลโพทะเล โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล และชาวโพทะเลต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นอย่างสูง "เราจะสู้ไปด้วยกันชาวโพทะเลต้องปลอดภัยจากโควิด - 19"