ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9

/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9
2 07, 2562

เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

By | 2019-07-02T16:51:24+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9, แผนอัตรากำลัง|0 Comments

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63(ต้นฉบับ)

28 05, 2562

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจาณาวินิจฉัยดังกล่าว

By | 2019-05-28T15:23:49+07:00 พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9|0 Comments

28 05, 2562

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังกำเนินการ

By | 2019-05-28T15:42:11+07:00 พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9|0 Comments

ข่าวกองคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการปฎิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9 สถานการณ์ล่าสุด สถานที่สำคัญ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เเผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาสามปี

28 05, 2562

(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

By | 2019-05-28T15:45:52+07:00 พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9|0 Comments

http://www.phothale.go.th/home/people-book/

28 05, 2562

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

By | 2019-05-28T15:18:58+07:00 พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9|0 Comments

28 05, 2562

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น

By | 2019-06-10T11:53:41+07:00 พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9|0 Comments

เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลคำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดาวโหลดไฟล์ 1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี