ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา7

/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา7
28 05, 2562

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

By | 2019-05-28T15:06:09+07:00 พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา7|0 Comments