กองการศึกษา

/กองการศึกษา
กองการศึกษา 2024-06-20T22:16:03+07:00

บุคลากร กองการศึกษา

นางสาวพัชรียา หมื่นยงค์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานศึกษา

นางมาลี ศรีเเจ่มดี
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
086-5920093

นางสาวพัชรียา หมื่นยงค์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
093-1387325

นางกษมา เมฆอินทร์
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

อนงค์ เเถวทิม
ตำแหน่ง
089-8927260

นางวัชรี
ตำแหน่ง
098-8214352

บทบาทและหน้าที่

กองการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย