กองการศึกษา

/กองการศึกษา
กองการศึกษา 2021-05-03T11:27:04+07:00

บุคลากร กองการศึกษา

นางสาวพัชรียา หมื่นยงค์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

(ว่าง)
ตำแหน่ง

นางอุไรพร กะระกล
ตำแหน่ง

นางมาลี ศรีเเจ่มดี
ตำแหน่ง

นางวัชรี
ตำแหน่ง

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ว่าง)
ตำแหน่ง

นางอนงค์ จันต๊ะ
ตำแหน่ง

อนงค์ เเถวทิม
ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่

กองการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย