กองการศึกษา

/กองการศึกษา
กองการศึกษา 2019-03-01T19:27:55+07:00

บุคลากร กองการศึกษา

นางจันทร์แรม จูเเพ
หัวหน้ากองการศึกษา

นางกษมา เมฆอินทร์
ตำแหน่ง

นางอุไรพร กะระกล
ตำแหน่ง

นางมาลี ศรีเเจ่มดี
ตำแหน่ง

นางวัชรี
ตำแหน่ง

นางสาวรัชม์ศินันท์ นวนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเสาวนี เเสงสุวรรณ
ตำแหน่ง

นางอนงค์ จันต๊ะ
ตำแหน่ง

อนงค์ เเถวทิม
ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่

กองการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย