กองการศึกษา

/กองการศึกษา
กองการศึกษา 2023-03-13T21:45:35+07:00

บุคลากร กองการศึกษา

นายทศพร ดิษบรรจง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการเเทน กองการศึกษา
089-9590446

นางมาลี ศรีเเจ่มดี
ตำแหน่ง
086-5920093

นางสาวพัชรียา หมื่นยงค์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
093-1387325

นางวัชรี
ตำแหน่ง
098-8214352

นางอนงค์ จันต๊ะ
ตำแหน่ง
061-3079345

อนงค์ เเถวทิม
ตำแหน่ง
089-8927260

บทบาทและหน้าที่

กองการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาส่งเสริมการศึกษา งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย