กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2022-04-28T07:58:56+07:00

บุคลากร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จ่าเอกกวี จันดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
090-9415526

นางสาวสายสุนีย์   ปิลานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
086-6423246

บทบาทและหน้าที่

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย