กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2021-10-19T07:34:36+07:00

บุคลากร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จ่าเอกกวี จันดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวสายสุนีย์   ปิลานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

บทบาทและหน้าที่

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย