กองสวัสดิการสังคม

/กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม 2017-07-23T14:04:28+07:00

บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นายทศพร ดิษบรรจง
ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม

บทบาทและหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย