กองสวัสดิการสังคม

/กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม 2022-04-28T08:04:19+07:00

บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นายทศพร ดิษบรรจง
ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
089-9590446

บทบาทและหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย