กองสวัสดิการสังคม

/กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม 2023-03-13T21:32:35+07:00

บุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นายทศพร ดิษบรรจง
ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
089-9590446

นายวิฑูรย์ รังสีพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
083-4887411

บทบาทและหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย