กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

/กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 2023-03-13T21:36:35+07:00

บุคลากร กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

จ่าเอกกวี จันดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
090-9415526

นายวีระ โฉมงาม
ตำแหน่ง
095-6960545

นายแนม ขาวเจริญ
ตำแหน่ง
093-9486998

บทบาทและหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย