กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

/กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 2022-10-28T11:32:16+07:00

บุคลากร กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม


ผ.อ.กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

นายวีระ โฉมงาม
ตำแหน่ง
095-6960545

นายแนม ขาวเจริญ
ตำแหน่ง
093-9486998

บทบาทและหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย