กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

/กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 2019-03-01T21:57:47+07:00

บุคลากร กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม


ผ.อ.กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

น.ส.ชลธิชา พร้อมทองคำ
ตำแหน่ง

นายวิเชียร กลิ่มโท
ตำแหน่ง

นายวีระ โฉมงาม
ตำแหน่ง

นายแนม ขาวเจริญ
ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย