ข้อมูลพื้นฐาน

/ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 2017-07-23T18:22:13+07:00

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโพทะเล

ลักษณะที่ตั้ง จำนวนพื้นที่และอาณาเขต

เทศบาลตำบลโพทะเล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ครอบคลุม พื้นที่ ได้แก่หมู่ที่ 2 (บางส่วน) หมู่ที่ 3 (บางส่วน) หมู่ที่ 5 (บางส่วน) หมู่ที่ 8 (บางส่วน) และหมู่ที่ 9 (บางส่วน) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิจิตรห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่ มีแม่น้ำยมไหลผ่าน โดยมีบ้านเรือนราษฎรกระจายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม กระจัดกระจายถึงถนนสายหลัก คือ ถนนสายบางมูลนาก – บรรพตพิสัย มีศูนย์รวมที่เป็นแหล่งค้าขายเพียงแห่งเดียวคือ บริเวณตลาด หมู่ที่ 2 รอบๆ เขตเทศบาลเป็นแหล่งเกษตรกรรม

เทศบาลตำบลโพทะเล มีพื้นที่รับผิดชอบ 0.754 ตารางกิโลเมตร หรือ 471.25 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

ด้านเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งใต้ของคลองห้วยชัน ที่อยู่ห่างจากปากคลองไปทางทิศตะวันตก ระยะ 160 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เรียบตามฝั่งใต้ของคลองห้วยชันไปทางทิศตะวันออก ถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ายม เป็นระยะทาง 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่2

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร และอยู่ห่างจากวัดโพทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 300 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

ด้านใต้

จากหลักเขตที่3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ตอนที่อยู่ห่างจากวัดโพทะเล เป็นระยะ 440 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากใต้ของถนนไปตำบลทะนง ตอนที่อยู่ห่างจากหัวถนนแยกไปตำบลทะนงทางทิศตะวันตก 240 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงผ่านคลองน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกและทาเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำสำคัญ คือแม่น้ำยม

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม

เขตการปกครองและประชากร

ในเขตเทศบาล มีการจัดตั้ง ชุมชนอย่างเป็นทางการ จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

จำนวนประชากรครัวเรือน

ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558

การศึกษา

มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลโพทะเล

การสาธารณสุข

มีคลินิก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. คลินิกหมอพนม (รักษาโรคทั่วไป)
2. คลินิกผดุงครรภ์
3. คลินิกทันตกรรมหมอชำนาญ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภายในเขตเทศบาลมีสถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 แห่ง มีรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมี จำนวน 15 จุด จำนวน 30 ถัง มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมไปแล้ว จำนวน 60 คน

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
  1.1 รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน จุน้ำ ได้ 2,000 ลิตร
  1.2 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จุน้ำ ได้ 12,000 ลิตร
  1.3 รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน
  1.4 รถยนต์กระเช้า จำนวน 1 คัน
  1.5 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 2. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง
  2.1 เครื่องที่ 1 ขนาด 55 แรงม้า
  2.2 เครื่องที่ 2 ขนาด 55 แรงม้า
  2.3 เครื่องที่ 3 ขนาด 55 แรงม้า
 3. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
  3.1 เครื่องที่ 1 ขนาด 6 สูบ
  3.2 เครื่องที่ 2 ขนาด 2 สูบ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

 • แม่น้ำยม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตร ที่อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล ไปจังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำยมช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลโพทะเล มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
 • คลองปากรัง ไหลมาจากหนองปากรัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ คลองปากรังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลโพทะเล มีความยาวประมาณ 500 เมตร

ด้านการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองสนุ่น

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัดโพทะเล บริเวณสวนสาธารณะหนองสนุ่นมีประติมากรรมรูปปั้นจระเข้ และประติมากรรมรูปปั้นไกรทอง ซึ่งเป็นจุดสนใจของประชาชนในการมา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล

วัดโพทะเล

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมบริเวณทิศใต้ ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2452 และ
ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2499 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู๋) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม มีหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว สูง 49 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลโพทะเล และในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะจัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาว โดยจะเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบลโพทะเล

ด้านความมั่นคง

สถานการณ์ยาเสพติด

เทศบาลตำบลโพทะเล อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร สถานการณ์ยาเสพติดของเทศบาลตำบลโพทะเล จากการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่าสถานการณ์ ยาเสพติดอยู่ในชั้นบางเบา เนื่องจากไม่มีผู้ผลิต/ผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งอำเภอโพทะเล เป็นพื้นที่ที่ ป.ป.ส.ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของทางการเมืองการบริหาร

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนมายังเทศบาล โดยมีการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเอง ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพทะเลจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล จำนวน 5 ชุมชน มีกรรมการชุมชนทั้งสิ้น 50 คน นอกจากคณะกรรมการชุมชนแล้ว ยังมีกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งในชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมแต่ละด้าน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มแกนนำสุขภาพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น