การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนา

//การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนา 2017-07-24T09:29:23+07:00

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

จุดแข็ง

1. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาจากท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ทำให้เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. ชุมชนและเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาต่างๆ ในพื้นที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและระบุความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ดี
4. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้และทักษะในการดำเนินงาน

จุดอ่อน

1. จำนวนบุคลากรและงบประมาณมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีอยู่มาก
2. ขาดระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3. แผนพัฒนาของเทศบาลยังขาดงบประมาณสนันสนุนให้ครอบคลุมในทุกด้าน
4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงแผนในเทศบาล
5. ขาดระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย และตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผน ขาดการริเริ่มที่จะมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
6. ขั้นตอนในการดำเนินงานยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
7. การประสานระหว่างหน่วยงานในเทศบาลยังไม่ดีเท่าที่ควร
8. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
9. บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนค่อนข้างน้อย

โอกาส

1. ภาคประชาชนและสังคมให้ความสนใจและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ
2. เทศบาลตำบลโพทะเลมีการคมนาคมที่สะดวก สามารถติดต่อได้ทั้งทางรถยนต์ และทางน้ำ
3. การกระจายอำนาจทำให้ท้องถิ่นพึ่งตัวเองได้ สามารถดำเนินงานตามสภาพปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มกันของท้องถิ่น
4. รัฐธรรมนูญให้การรับรองสิทธิภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

อุปสรรค

1. ระเบียบ กฎหมายและภารกิจไม่เอื้ออำนวย ขาดความชัดเจน มีการซ้ำซ้อนกันของอำนาจหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ
3. การเคลื่อนไหวของประชากรในพื้นที่
4. ขาดกลไกหรือเครื่องมือในระดับนโยบายและปฏิบัติ ในการบริหารแผนหรือนโยบายที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง

เทศบาลตำบลโพทะเล มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนสามารถติดต่อกันได้ทั่วเทศบาล มีแม่น้ำยมไหลผ่านในเขต มีบุคลากรทีมีความสามารถในการออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน

จุดอ่อน

เทศบาลตำบลโพทะเล มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ทำให้ฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ

โอกาส

พื้นที่ของเทศบาลมีขนาดเล็ก ทำให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการได้ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่จึงส่งผลให้ความจำเป็นในการด้านก่อสร้างลดลง และคงเหลือเพียงภาระการบำรุงรักษาให้คงสภาพพื้นที่ใช้งานได้สะดวก ซึ่งภาระในการบำรุงรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ทำให้สามารถซ่อมบำรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี

อุปสรรค

พื้นที่ของเทศบาลตำบลโพทะเลเป็นที่ลุ่ม ฤดูฝนอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ สภาพเศรษฐกิจทรุดลง

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จุดแข็ง

เทศบาลตำบลโพทะเลอยู่ในพื้นที่อำเภอโพทะเลซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของคนทั่วประเทศได้แก่หลวงพ่อเงิน แห่งวัดบางคลาน และวัดท้ายน้ำ หลวงพ่ออู๋ แห่งวัดโพทะเล ซึ่งทำให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว และเคารพสักการะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น

จุดอ่อน

เทศบาลตำบลโพทะเลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากเกิดน้ำท่วมบ่อยทำให้เส้นทางคมนาคมชำรุด เสียหาย ประกอบกับไม่ใช่เป็นทางสายหลักจึงไม่สะดวกในการเดินทางและแวะเข้ามา

โอกาส

ภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวในอนาคตมากขึ้น

อุปสรรค

เทศบาลตำบลโพทะเล ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ดียิ่งขึ้น

ด้านอาชีพและการลงทุน

จุดแข็ง

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย ทำให้เกิดมีเวลาว่าง จึงเกิดการร่วมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยเทศบาลได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จุดอ่อน

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมยังไม่ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพระดับห้าดาว ไม่มีหน่วยงานภาครัฐอื่น ได้เข้ามาพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

โอกาส

พื้นที่ของเทศบาลเป็นศูนย์กลางด้านการค้า ทำให้มีการค้าขาย ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำสินค้ามาขายบริเวณตลาดสดของเทศบาลได้อย่างสะดวก

อุปสรรค

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่มีการจัดการด้านการตลาดควบคู่กับการผลิตสินค้าและบริการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลมีงบประมาณและบุคลากรที่พร้อมจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

จุดอ่อน

เทศบาลตำบลโพทะเล ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการดำเนินงานที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น การดำเนินงานที่ผ่านมาก็ไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง การดำเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง เช่น การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง

โอกาส

ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแสที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ประเทศและระดับโลก มีหน่วยงานดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินการสร้างจิตสานึกของประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ

อุปสรรค

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะและมลพิษได้ ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้สึกรักท้องถิ่น ยังสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและยังไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จุดแข็ง

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง

จุดอ่อน

ยังปรากฏการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม การไม่รู้สิทธิของตนเอง ประชาชนยังมีทัศนคติที่ไม่ดี ต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนา ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพ ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา
โอกาส
เทศบาลตาบลโพทะเลมีสถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา ที่สามารถรองรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รัฐบาลให้ความสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุปสรรค
การสนับสนุนผู้พิการไม่สามารถดาเนินการได้เต็มที่เนื่องจากกรอบระเบียบของทางราชการ การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในด้านการช่วยเหลือมีข้อปฏิบัติที่ยุ่งยาก ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทาให้ประชาชนต้องทางาน
มากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านโภชนาการ การออกกาลังกาย และการผักผ่อน

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อมของเด็ก
ก่อนปฐมวัย พร้อมทั้งมีปัจจัยด้านงบประมาณ แผนงานจัดการศึกษา และบุคลากร
จุดอ่อน
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ของเทศบาลตาบลโพทะเล ต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย เนื่องจากมี
ข้อจากัดด้านงบประมาณ
โอกาส
ในพืน้ ที่เทศบาลตาบลโพทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงมสี ถานการศึกษาตั้งแตร่ ะดับก่อนวัยเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ
อุปสรรค
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศกึ ษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจเร่อื ง
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความล่าช้าในการถ่ายโอนทาให้กระบทต่อแผนการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลโพทะเล

ด้านการเมืองและการบริหาร
จุดแข็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพ
ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้การเมืองภายในเทศบาลมี
ความเข้มแข็ง ให้ด้านผู้บริหารได้เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักคิดการทางานเชิงรุกที่เน้น
ผลงานเป็นหลัก การกาหนดแผนงาน โครงการ และเปูาหมายการทางาน เป็นการกาหนดร่วมกันของทุก ฝาุ ย
จุดอ่อน
ในด้านการเมืองประชาชนยังขาดความเข้าใจในการประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมี
ความเข้าใจในการเมอื งการปกครองนอ้ ย การบริการประชาชนยังขาดเคร่อื งมอื เครื่องใช้ในการ
บริหารงาน เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล และเครื่องใช้สานักงาน ที่จะใช้ในการ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

โอกาส
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้อานาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การดาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
อุปสรรค
การจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาลยังขาดความแน่นอน ทาให้ไม่สามารถวางแผนดาเนินงานได้ใน
ระยะยาว ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ทาให้ไม่มีอิสระใน
การดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง