ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

//ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 2017-07-24T09:20:38+07:00

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล

ในช่วงสามปี มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของดีเมืองพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 2 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตำบลโพทะเล 26
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
แนวทางที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 5 สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ
แนวทางที่ 9 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
แนวทางที่ 10 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 11 สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 3 พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
แนวทางที่ 6 สนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย