วิสัยทัศน์และพันธกิจ

//วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2017-07-23T21:22:26+07:00

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เสริมสร้างรายได้ ให้การศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
น้อมรับความคิดเห็น เน้นเรื่องสุขภาพ ร่วมปราบอบายมุข
นำโพทะเล สู่ความสุขที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างรายได้ ขจัดความยากจนของคนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง ตามเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพในการศึกษา
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ให้มีความร่มรื่นและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4. การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาคมสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย
5. การส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองและชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
3. สร้างทัศนคติ และปรับภูมิทัศน์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม
4. ประชาชนได้รับการดูแล แก้ไขความเดือดร้อน
5. การคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน
7. ประชาชน / เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

  • ส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
  • สนับสนุนกีฬา นันทนาการ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว
  • สร้างสุขภาพอนามัย โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
  • ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในสังคม
  • ส่งเสริมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
  • สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • ปลูกจิตสานึกที่ดีทางด้านคุณธรรมทางสังคมและครอบครัว
  • ดูแล เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บปุวย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  • ส่งเสริมการค้าขายและอาชีพของประชาชนให้เจริญรุ่งเรือง
  • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม พร้อมสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกาย