แนวทางการติดตามประเมินผล

//แนวทางการติดตามประเมินผล
แนวทางการติดตามประเมินผล 2017-07-24T09:05:47+07:00

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาว่าเทศบาลได้นำโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่

องค์ประกอบ

ประกอบด้วยการสรุปสถานการณ์การพัฒนาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลโพทะเล ได้ดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) คิดเป็นสัดส่วนที่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดประมาณ 52.03% เนื่องจากเงินงบประมาณที่มีอยู่จำกัด และโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีมาก ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จะได้ดำเนินการต่อโดยบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ต่อไป

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ผลสำเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ปัญหา การสนองตอบ ความต้องการประชาชนในส่วนรวมตามที่กำหนดในแผนพัฒนาที่ผ่านมา บรรลุจุดมุ่งหมายอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังไม่ครบตามที่ได้กำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลโพทะเล สามารถสรุปปัญหา/ความต้องการ ที่จะต้องดำเนินการในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เทศบาลจะดำเนินการเพื่อที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแนวทางพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ต่อไป