โครงสร้างพื้นฐาน

//โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน 2017-07-23T18:18:16+07:00

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง

มีถนนสายบางมูลนาก – บรรพตพิสัย ผ่าน ปัจจุบันถนนในเขตเทศบาล จำนวน 44 สาย เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 41 สาย เป็นถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย ถนนหินคลุก 1 สาย และถนนลาดยาง 1 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และท้องที่ใกล้เคียงแล้ว เป็นความยาวประมาณ 11,231 เมตร ในเขตเทศบาลมีถนนซอยต่าง ๆ ติดต่อกัน ถนนและซอยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรค่อนข้างดี โดยจัดแบ่งตารางสภาพถนน และเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ดังนี้

การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพทะเลให้บริการ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ถนนสาธารณะของเทศบาล ยังติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณในการบริหารงานยังไม่เพียงพอในการให้บริการ แต่เทศบาลมีแผนที่จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกสายภายในอนาคต

การประปา

การประปาส่วนภูมิภาคของอำเภอบางมูลนาก สาขาอำเภอโพทะเล ให้บริการ

การสื่อสารและโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประจำอำเภอ 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล ตั้งอยู่ติดริมถนน สายบางมูลนาก – บรรพตพิสัย บริเวณทิศตะวันออกของเทศบาล มีองค์การโทรศัพท์สาขาโพทะเลให้บริการโทรศัพท์ครอบคลุมทั่วถึงเขตเทศบาล มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งในพื้นที่เทศบาล

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากรชุมชนเทศบาลตำบลโพทะเล เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง แต่เดิมใช้การขนส่งและการคมนาคมทางน้ำ โพทะเลเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างดี เพราะเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าประเภทเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งเปลี่ยนไปเป็นทางรถยนต์ ทำให้เศรษฐกิจของโพทะเลค่อนข้างดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว จากข้อมูลของ จปฐ. ในปี พ.ศ. 2558 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโพทะเลมีรายได้ เฉลี่ย 176,339 บาท ต่อครัวเรือน และมีรายได้เฉลี่ย 68,512 บาท ต่อคน

การเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม ด้วยพื้นที่เพียง 0.754 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลจึงไม่มีพื้นที่ทำนา แต่พื้นที่รอบเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่

การพาณิชย์และบริการ

ในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล มีร้านค้าและบริการ ดังนี้

 • ธนาคาร และบริษัทประกันชีวิต  จำนวน  2  แห่ง
 • คลินิก จำนวน  3  แห่ง
 • โรงพิมพ์ จำนวน  1  แห่ง
 • ร้านขายของชำต่าง ๆ  จำนวน  99  แห่ง
 • สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
  • สถานที่สะสมอาหาร   จำนวน 20 แห่ง
  • สถานที่จาหน่ายอาหาร จำนวน 33 แห่ง
 • การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  จำนวน  53  แห่ง
 • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน  47  แห่ง
 • ตลาดสด จำนวน  1  แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ จำนวน  1  แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  2  แห่ง
 • ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 4 แห่ง
 • ร้านสะสมยาฆ่าแมลง  ปุ๋ย จำนวน  1 แห่ง

ธนาคาร

โพทะเลมีธนาคาร 2 แห่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพทะเล 1 แห่ง
 • ธนาคารออมสิน สาขาโพทะเล  1 แห่ง

ส่วนราชการที่ตั้งในเขตพื้นที่เทศบาล

มีหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพทะเล
2. ธนาคารออมสิน สาขาโพทะเล
3. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพทะเล
5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล
6. โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
7. โรงเรียนวัดโพทะเล