สำนักปลัด

/สำนักปลัด
สำนักปลัด 2022-04-28T08:03:02+07:00

ผู้บริหารส่วนราชการ

(ว่าง)
(ว่าง)ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล

ส.ต.ท.ณรงค์ มีศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
064-6916589

นางนาตยา วงศ์หิรัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
088-2199949

นายบุญรักษ์  ทองเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
065-7453445

นายสุริยะ  กลั่นเกษร
พนักงานดับเพลิง
095-8728411

บทบาทและหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย