สำนักปลัด

/สำนักปลัด
สำนักปลัด 2019-12-29T01:18:18+07:00

ผู้บริหารส่วนราชการ

นางศศิธารา แอมโคก
นางศศิธารา แอมโคกปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล

นายณรงค์ มีศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

สำเริง
ตำแหน่ง

นาย บุญรักษ์
ตำแหน่ง

นาย สุริยะ
ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย