สำนักปลัด

/สำนักปลัด
สำนักปลัด 2020-09-10T12:31:07+07:00

ผู้บริหารส่วนราชการ

นางศศิธารา แอมโคก
นางศศิธารา แอมโคกปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล

ส.ต.ท.ณรงค์ มีศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสำเริง  เผ่าสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายบุญรักษ์  ทองเลิศ
พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยะ  กลั่นเกษร
พนักงานดับเพลิง

บทบาทและหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย