สำนักปลัด

/สำนักปลัด
สำนักปลัด 2021-10-04T20:05:39+07:00

ผู้บริหารส่วนราชการ

(ว่าง)
(ว่าง)ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล

ส.ต.ท.ณรงค์ มีศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายบุญรักษ์  ทองเลิศ
พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยะ  กลั่นเกษร
พนักงานดับเพลิง

บทบาทและหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย