สำนักปลัด

/สำนักปลัด
สำนักปลัด 2023-03-13T21:49:30+07:00

ผู้บริหารส่วนราชการ

นายทศพร   ดิษบรรจง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการเเทนปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล
089-9590446

นางสาว ราตรี กุณา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
089-556-7346

นางนาตยา วงศ์หิรัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
088-2199949

นายบุญรักษ์  ทองเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
065-7453445

นายสุริยะ  กลั่นเกษร
พนักงานดับเพลิง
095-8728411

บทบาทและหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย