Monthly Archives: มิถุนายน 2563

//มิถุนายน
27 06, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายเวลาการเเจ้งประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563

By | 2020-07-02T10:50:02+07:00 มิถุนายน 27th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 06, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-16T10:33:01+07:00 มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน

16 06, 2563

รายงานผลการนำเเผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-16T10:33:01+07:00 มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 06, 2563

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-06-11T14:27:33+07:00 มิถุนายน 11th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์