ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
19 04, 2564

โครงสร้างองค์กร

By | 2021-04-19T13:35:35+07:00 เมษายน 19th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

อำนาจหน้าที่ ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล ข. เทศบาลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9. เทศพาณิชย์

24 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (กองวิชาการเเละเเผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-07-24T10:16:04+07:00 กรกฎาคม 24th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 06, 2563

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-06-11T14:27:33+07:00 มิถุนายน 11th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T14:33:15+07:00 เมษายน 11th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

19 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-07-24T10:14:26+07:00 มีนาคม 19th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T11:37:52+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์