ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
26 05, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-06-08T10:23:09+07:00 พฤษภาคม 26th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

28 03, 2566

เบอร์โทรสายด่วน เเจ้งเหตุฉุกเฉิน เทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2023-03-28T11:08:05+07:00 มีนาคม 28th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

28 07, 2564

รวมพลังแสดงความจงรักภักดี

By | 2021-07-28T08:44:33+07:00 กรกฎาคม 28th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลโพทะเล รวมพลังแสดงความจงรักภักดี นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวโพทะเล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

13 07, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-07-13T09:37:56+07:00 กรกฎาคม 13th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

18 06, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

By | 2021-06-22T13:40:21+07:00 มิถุนายน 18th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

19 04, 2564

โครงสร้างองค์กร

By | 2021-04-19T13:35:35+07:00 เมษายน 19th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

อำนาจหน้าที่ ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล ข. เทศบาลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9. เทศพาณิชย์