Monthly Archives: เมษายน 2566

//เมษายน
25 04, 2566

จ้างเหมาจัดทำไวนิลตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:14+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดทำไวนิลตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

จ้างเหมาจัดทำไวนิลที่ปิดประกาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:14+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดทำไวนิลที่ปิดประกาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดถวายพระ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:14+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดถวายพระ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๘๕ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:13+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๘๕ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๕๓๖ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:13+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๕๓๖ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:13+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:13+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 04, 2566

จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:12+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง