Daily Archives: 1 มี.ค. 2566

1 03, 2566

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-01T19:47:48+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 03, 2566

ซื้อฝารางระบายน้ำ (กองช่าง) จำนวน ๔๒๔ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-01T19:47:48+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อฝารางระบายน้ำ (กองช่าง) จำนวน ๔๒๔ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 03, 2566

ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๐๐ วัตต์ แสงสีขาว จำนวน ๖๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-01T19:47:48+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๐๐ วัตต์ แสงสีขาว จำนวน ๖๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 03, 2566

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-01T19:47:48+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 03, 2566

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-01T19:47:47+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง